Janene Salman Khanor Poroborti Chobit Teur Boyokh Kiman Hobo

Xomproti mukti paise Kabir Khan Porichalito Salman Khanor hit Chobi “Tubelite”. Ei Chobikhonot teor Obhinoyor babe homaluchonar honmukhin hoise Salman Khan.

Kisumanor mote akou Chobir kahini iman bhal nuhuwar babei dorkhokor mon muhibo pora nai Sallu Bhai.

Kintu guruttopurno kothatu hol, Porisalok Kabir Khanor porichalonate poroborti chobir babeo haju hoi porise Sallu Bhai.

 

Kiyo Eibar Goromor Bondhoto Axomor Schoolbur Khula Thakibo

 

Ek Xakhyatkarot porichalok Kabir Khane jonai j, Hamaluchok hokolor kothak loi Salman Khan olopo chintito nohoi. Eibar teo nijor stylor pora ulai ahi ek beleg dhoronor obhinoi koribo khuje bulihe bhabise.

Bor besi Xofolota napaleo “Tubelite” henu bhalei byabokhai kori ase.

Korir Khane etiya byasto hoi porise Sallur notun Bulchobi khonok loihe. Poroborti chobikhonot Salluk dekha jabo ek boyokhosto hero hisape.

Janene Sallur poroborti filmot teor boyokh kiman hobo? 75 bosor boyokhiya Salmanok dekha pabo eibar.

 

Axomor Aath Jilar Ek Lakh Manuh Porise Bipodot

Ei batorie nicchoi Salmanor FAN hokolor majot ek bikhekh mojar botora korhiyai anise.

 

Bortoman Salman Byaso ase :Tigar Jinda Hai’ Filmor kamot. Eikhon chobit teo kam korise Katrinar logot.

Eta guruttopurno kotha hol, “Tubelite”t Salmanok dekha goise Sahrukh Khanor logot. Eiya niocchoy eti amudjonok batori.

 

Xuniboloi puwa goise, Salmanor poroborti Filmoto Sahrukhok dekha jabo.

 

Bollywood jogotor dui Khan taroka jetiya log lagise, anuman koribo pari kiba eta notun ghatona ghotibo.

 

Abedon Korok FREMAA Recruitment 2017

 

Dekha jaok ki hoi Salmanor notun Chobit.

Apuni utcsahito ne Salman Khanor poroborti Film khonok loi? Comment koribo please.

Leave a Reply

  1. Pingback: উপলব্ধ হ’ল ছেমছাং গেলাক্চি জে7 আৰু জে 7 মেক্স | Assam News

  2. Pingback: উপলব্ধ হ’ল ছেমছাং গেলাক্চি জে7 আৰু জে 7 মেক্স | Assam News